Thex Protocol : Tạo ra bước nhảy vọt lớn tiếp theo trong Web3! Công bố phiên bản ICO và MVP 3.0.0


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.youtube.com/watch?v=CY3cIP6WWDw